Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SPANNINGS-REGELAARS.NL
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE EINDHOVEN ONDER NUMMER 67855431

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Spannings-regelaars.nl verder te noemen Spannings-regelaars.nl;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Spannings-regelaars.nl en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Spannings-regelaars.nl.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door Spannings-regelaars.nl niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Spannings-regelaars.nl is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Spannings-regelaars.nl desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.
2.2. In prijscouranten, offertes, andere documenten en website vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Spannings-regelaars.nl niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
Behoudens het geval van het plaatsen van een order door middel van een aanbetaling wordt een overeenkomst eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Spannings-regelaars.nl de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Spannings-regelaars.nl en deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Spannings-regelaars.nl in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, in euro’s en exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper.
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Spannings-regelaars.nl gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING
5.1. Levering geschiedt in beginsel enkel onder rembours. De producten worden geleverd nadat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan. Bij uitzonderlijke gevallen dient betaling alsdan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Spannings-regelaars.nl alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door Spannings-regelaars.nl gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING
6.1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Spannings-regelaars.nl ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Spannings-regelaars.nl ten gevolge van de annulering geleden schade.
6.2. Bij het annuleren van de order vervalt de aanspraak op de aanbetaling.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Spannings-regelaars.nl dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Spannings-regelaars.nl kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Spannings-regelaars.nl tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Spannings-regelaars.nl niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
7.3. Wederpartij dient de bij Spannings-regelaars.nl gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Spannings-regelaars.nl opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Spannings-regelaars.nl zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Spannings-regelaars.nl op schadevergoeding.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Spannings-regelaars.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. Spannings-regelaars.nl is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Spannings-regelaars.nl.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spannings-regelaars.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Spannings-regelaars.nl worden verstrekt.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME
9.1. Voor alle door Spannings-regelaars.nl geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier Spannings-regelaars.nl garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Spannings-regelaars.nl in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende één (1) jaar vanaf levering. Deze garantiebepaling geldt eveneens, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuiste fabricage van de geleverde zaken door Spannings-regelaars.nl. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Spannings-regelaars.nl de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan de geleverde zaken kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van Spannings-regelaars.nl.
9.3. De garantieverplichting van Spannings-regelaars.nl vervalt indien het geleverde zaken door wederpartij onoordeelkundig worden gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen.
9.4. Door een reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn, wordt de garantietermijn niet verlengd.
9.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– Een aankoopbewijs / aankoopbon niet kan worden overlegd;
– De geleverde zaken/de montage een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– De zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Spannings-regelaars.nl op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt (bijvoorbeeld racedoeleinden), opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij;
– De schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Spannings-regelaars.nl;
– Wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Spannings-regelaars.nl (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– Zonder schriftelijke toestemming van Spannings-regelaars.nl door derden reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.
9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Spannings-regelaars.nl gegrond wordt bevonden, zal Spannings-regelaars.nl te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. KEURING
De zaken worden voor de aflevering door Spannings-regelaars.nl gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Spannings-regelaars.nl vastgesteld.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. Spannings-regelaars.nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Spannings-regelaars.nl passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Spannings-regelaars.nl aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort-schieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.
12.2. Spannings-regelaars.nl is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Spannings-regelaars.nl voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Spannings-regelaars.nl te leveren. Hij is eveneens verplicht Spannings-regelaars.nl op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Spannings-regelaars.nl om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 13. RETENTIERECHT

13.1 Spannings-regelaars.nl is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Spannings-regelaars.nl met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1. Spannings-regelaars.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Spannings-regelaars.nl of leidinggevende ondergeschikten.
14.2. Spannings-regelaars.nl evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.3. Spannings-regelaars.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
14.4. Spannings-regelaars.nl heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren. Wederpartij dient Spannings-regelaars.nl hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 15. OVERMACHT
15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Spannings-regelaars.nl, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Spannings-regelaars.nl kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Spannings-regelaars.nl ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
15.2. Overmacht geeft Spannings-regelaars.nl het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
16.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Spannings-regelaars.nl of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
16.2. Spannings-regelaars.nl behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Spannings-regelaars.nl ter zake rechthebbende is.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1. De vestigingsplaats van Spannings-regelaars.nl is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Spannings-regelaars.nl moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Spannings-regelaars.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Spannings-regelaars.nl gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.